Szakterületek

Bővebb információért, kérjük kattintson a címre!

Irodánk jogi segítséget nyújt cégalapítási és cégadatok módosításával kapcsolatos ügyekben. Elkészítjük a társasági szerződéseket, alapító okiratokat, valamint belső szabályzatokat (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság) és Szervezeti Működési Szabályzatot.  Közreműködünk a tulajdonosi döntések előkészítésében, üzletrész- és részvényátruházásban, gazdálkodó szervezetek jogi átvilágításában, átalakulásával kapcsolatos jogi munkákban, és a végelszámoláshoz kapcsolódó iratok elkészítésében. Ezen eljárások során ellátjuk a cég jogi képviseletét.

Irodánk segítséget nyújt munkaviszonyok, valamint egyéb foglalkoztatási viszonyok létrehozásáról és megszüntetéséről szóló jogi dokumentumok készítésében. Felülvizsgálja a munkaszerződéseket, részt vesz munkaügyi szabályzatok kidolgozásában, munkaügyi audittal, munkáltatói és munkavállalói intézkedésekkel, kollektív szerződéssel, üzemi tanáccsal, szakszervezetekkel kapcsolatos feladatok előkészítésében, véleményezésében. Jogi képviseletet lát el munkaügyi jogvitákban, peres eljárásokban.

Irodánk képviseli ügyfeleit pénzintézeti és hitelfelvevői oldalon egyaránt a finanszírozással kapcsolatos tranzakciókban és az azokhoz kapcsolódó biztosítéki ügyletek bonyolításában. Banki szabályozási tanácsadást végez bankok és más pénzügyi intézmények számára, ellátja ezek képviseletét a hatóságok előtti eljárásban. A pénzügyi joggal kapcsolatos tevékenység elsősorban az engedélyköteles szolgáltatást nyújtó vállalkozások alapítását, működésükhöz szükséges engedélyek beszerzését foglalja magában.

Gyakorlatunk kiterjed a cégfelvásárlások finanszírozásának jogi kérdéseire, a társaságok átalakulása jogi kérdéseire, továbbá pénzügyi jogi ügyletek tekintetében jogi átvilágításra és peres ügyekben történő képviseletre.

Irodánk segítséget nyújt határon átnyúló jogügyletek lebonyolításában, több országot érintő munkajogi kérdésekben, nemzetközi családjogi ügyekben, nemzetközi öröklésben, külföldi ítélet végrehajtásában, külföldi jog hatálya alatt kötött szerződések magyar bíróság előtti képviseletében.

Tanácsadást végzünk versenyjogi ügyekben, ügyletek minősítésében kartelltilalmi, fúziókontroll, erőfölény szempontból. Kereskedelmi folyamatokra vonatkozó fogyasztóvédelmi tanácsadást, véleményezést nyújtunk. Képviseletet, tanácsadást biztosítunk békéltető testület, illetve GVH előtt folyó vagy induló eljárásokban.

Irodánk segítséget nyújt különösen, de nem kizárólag megbízási és vállalkozási szerződések, adásvételi szerződések, bérleti szerződések, együttműködési szerződések, titoktartási szerződések, franchise szerződések és lízing szerződések, sugárzási szerződések, szoftverszerződések, gépkocsiflotta-kezelési szerződések, beszerzési szerződések, forgalmazási szerződések valamint egyéb szerződések elkészítésében, véleményezésében.

Szakterületünk a telkek és lakások adásvételi szerződéseinek készítése, ipari ingatlanok vásárlásával, eladásával, területrendezésével, hasznosításával kapcsolatos projektek, ingatlanok megszerzésével kapcsolatos jogi tanácsadás, társasházi alapító okiratok készítése.

Irodánk vállalja külföldi tulajdonban álló magyar cégek üzletrészei, részvényei eladása és megvásárlása során felmerülő magyar vonatkozású feladatok teljes körű jogi bonyolítását. Ellátja a tranzakció által érintett vállalkozások jogi átvilágítását, kidolgozza a megvalósításhoz szükséges jogi dokumentumokat.

Irodánk közreműködik a csőd és felszámolási eljárások jogi dokumentumainak kidolgozásában, képviseli ügyfeleit mind adósi, mind hitelezői pozícióban az eljárások minden szakaszában.

Közreműködünk ügyfeleink követelés-portfóliójának felmérésében, értékelésében, a követelésállomány kezelésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Képviseljük ügyfeleinket követelésbehajtással kapcsolatos tárgyalások, peres, fizetési meghagyásos, végrehajtási, felszámolási eljárások során.

Segítséget nyújtunk a mindennapi gazdasági élethez tartozó szerződések készítésében. Gazdasági társaságoknál a perekben történő képviselet kiterjed: bizományi, biztosítási, fuvarozási, megbízási, szállítási, szállítmányozási, vállalkozási  és egyéb szerződésből eredő ügyekre. Ezen eljárások rendes bíróság és — bizonyos feltételek fennállása esetén — választott bíróság előtt egyaránt indíthatók.

Szakterületünk az adatvédelem, a vállalkozások adatkezelésével kapcsolatos jogi átvilágítás, tanácsadás, szabályzatok készítése és a jogi megfelelés támogatása (GDPR projektek).

Irodánk jogi tanácsadást végez a környezetvédelem kérdéseivel kapcsolatban, ami magában foglalja az alábbiakat: tájékoztatás a magyarországi és nemzetközi környezetvédelmi előírásokról, környezeti károkkal kapcsolatos igények érvényesítésében való közreműködés és jogi képviselet, egyeztetés és eljárás hatósági engedélyeztetési ügyekben, környezetvédelmi jogi vizsgálatok, többek között átvilágítások lefolytatása, közreműködés a megfelelő vállalati környezetvédelmi stratégia és megvalósítási terv kidolgozásában.